Erfbelasting en de successiewet

In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. In de successiewet 2010 is successierecht veranderd in erfbelasting en het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.

Erfbelasting

Voor 2017 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 638.089
Kinderen en kleinkinderen € 20.209
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.621
Ouders € 47.859
Overige verkrijgers € 2.129

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.

Belastingtarieven

Voor 2017 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 122.269,--

10%

18%

30 %

vanaf € 122.269,--

20%

36%

40 %

Schenkbelasting

In 2017 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.320,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2016 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.526,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 53.176,--.
Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.129,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief