Asbestemmingen

Nadat in 1992 'de wet op de lijkbezorging' werd gewijzigd, zijn de mogelijkheden rondom de asbestemmingen verruimd. Alvorens een keuze te maken voor één van de vele mogelijkheden is de eerste stap de keuze tussen een vaste plek voor de as of niet. Anders gezegd bewaren of verstrooien.

* * * * * * * * *

Het bewaren van de as
Naast de officiële plaatsen, zoals het columbarium/urnenmuur van 't crematorium of een begraafplaats, kan men de as ook thuis bewaren.

urnenmuur IJsselhof
Urnenmuur IJsselhof (foto A.Wille)

* * *

Het columbarium
Op het terrein van de meeste crematoria staat een columbarium, voorzien van nissen. Hierin wordt de in een sierurn geplaatste asbus gezet. Ook zijn er dubbele nissen, bijvoorbeeld voor de asbussen van een echtpaar, die ofwel in één grote sierurn of in twee aparte kunnen worden geplaatst.
De nissen worden doorgaans eerst voor 5 jaar of langer verhuurd, daar-na kan er in principe onbeperkt ver-lengd worden, indien gewenst ook per jaar.

urnenmuur Daelwijck
Urnenmuur Daelwijck (foto A.Wille)

* * *

Sluitplaten voor de nis
In plaats van een open nis, kan deze ook afgesloten worden. Zo'n sluit-plaat kan transparant zijn, waardoor de urn zichtbaar blijft. Uiteraard kan de sluitplaat ook van steen of metaal -van marmer tot brons- zijn, waar een tekst en/of een afbeelding op of in aangebracht kan worden. Daarnaast
kan de sluitplaat voorzien worden van een bloemenhouder.
In een afgesloten nis kan de asbus zonder sierurn worden geplaatst.
Zowel een sluitplaat als een sierurn dient men zelf aan te schaffen en is eigendom van de huurder van de nis.

Sluitplaat Daelwijck
Sluitplaat Daelwijck (foto A.Wille)

* * *

Urngraven of urnkelders
Een andere mogelijkheid is het huren van een urnenkelder, ook wel urngraf genoemd. Dat is echter niet bij alle crematoria mogelijk.
De oppervlakte van de grond voor een urnenkelder is afhankelijk van het aantal te plaatsen asbussen/ sierurnen.
Evenals bij graven kan een monu-ment op de urnenkelder worden geplaatst.

                          * * *

Sierurnen
De keuze op het gebied van sierurnen is groot, zowel in vorm als in materiaal: van kunststof tot graniet.
In de virtuele urnen-catalogus, welke binnenkort elders op deze website wordt geplaatst, kunt u een indruk krijgen van wat er zoal verkrijgbaar is op dit gebied.

                        * * *

Assieraden
Een andere mogelijkheid om as te bewaren zijn de 'as'-sieraden. Waren het eerst met name medaillons, inmiddels zijn er veel meer sieraden verkrijgbaar, waarin men wat as kan bewaren. Sommige van deze sieraden zijn uitsluitend verkrijgbaar bij crematoria. Steeds vaker kan men voor as-sieraden ook terecht bij juweliers en edelsmeden.

                          * * *

Het verstrooien van de as
In het algemeen werd de as via het crematorium verstrooid.

Dat gebeurde op speciale -door de wet toegelaten- terreinen bijvoorbeeld het strooiveld op het terrein van het crematorium.


strooiveld Stilleweer
Strooiveld Stilleweer (foto UID)

Het Nationaal verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem is een andere mogelijkheid om de as te verstrooi-en. Dit is een 80 ha. groot natuur-gebied op de Veluwe en is toe-gankelijk voor bezoekers.
Daarnaast zijn er ook nog andere specifieke verstrooiterreinen. Zo wordt door het crematorium in Groningen bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de Eendenkooi te Haren.

Wordt er vanuit het crematorium verstrooid, dan kunnen nabe-staanden zelf bepalen of ze wel of niet bij de verstrooiing aanwezig willen zijn.
Is er sprake van een 'anonieme' verstrooiing (zonder aanwezigheid van nabestaanden) kan men achteraf op de hoogte worden gesteld van
de datum waarop de verstrooiing heeft plaatsgevonden.
De verstrooiing van de as op specifieke daarvoor bedoelde terreinen gebeurt altijd door of -indien men zelf wenst te verstrooien- onder begeleiding van een medewerker van het crematorium.

gedenkbos Groningen
Gedenkbos Groningen (foto UID)

Bij verstrooiingen met nabestaanden kan men desgewenst na de verstrooiing het vuurvaste identiteits-steentje mee naar huis nemen.

                       * * *

Verstrooiing op water
Was het eerder alleen mogelijk te verstrooien op zee vanaf een boot of vanuit een vliegtuig, nu kan dat ook op binnenwater en 't IJsselmeer.
De kosten van een verstrooiing op water variëren. Zo zijn de kosten vanaf een boot gering, tenzij er nabestaanden aanwezig zijn. Vanuit een vliegtuig zijn de kosten hoger.
Desgewenst ontvangen nabe-staanden achteraf bericht wanneer verstrooiing op of boven water heeft plaatsgevonden.
De verstrooiing van de as op zee vanuit een vliegtuig gebeurt altijd onder begeleiding van een medewerker van het crematorium.
Vanaf een boot kan de verstrooiing, wanneer men dat wil, door de nabestaanden zelf worden gedaan.

                        * * *

Verstrooien op zelfgekozen plaatsen.
Zoals eerder aangegeven zijn de mogelijkheden voor verstrooien sterk toegenomen. Toch mag niet overal worden verstrooid en gelden enkele voorwaarden. Zo moet voor plekken, die in particulier bezit zijn, de eigenaar toestemming verlenen. Gaat het om openbare plaatsen, dan kan het beste navraag worden gedaan bij de gemeente. In de Algemene Politie Verordening van een gemeente staat meestal beschreven waar en wanneer verstrooid mag worden.
Ondanks de vele mogelijkheden, moet u zich wel realiseren dat een privé verstrooiplek niet altijd toegankelijk is of zal blijven. Kiest u bijvoorbeeld voor de eigen tuin, dan moet u er wel rekening meehouden, dat na verhuizing u geen rechten meer kan laten gelden, zoals bezoek aan of het ongemoeid laten van de plek van verstrooiing. Dat kan trouwens ook gelden voor andere zelfgekozen plekken.